Tài khoản: VND

VND là đơn vị tiền sử dụng để nâng cấp các dịch vụ gia tăng trên Mạng Rao vặt Việt Nam.