Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Mẫu giấy chứng nhận HACCP năm 2020

    Việc tuân thủ và chứng nhận HACCP nêu bật cho tổ chức các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn và vệ sinh thực phẩm. Điều này cho phép bất kỳ tổ chức nào thể hiện cam kết của họ trong việc sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm an toàn, điều này có thể đặc biệt có lợi khi chịu sự kiểm tra của cơ quan quản...
  2. T

    Xem thông tin về tiêu chuẩn giúp giữ an toàn thực phẩm

    Giới thiệu chứng nhận ISO 22000 Thực phẩm an toàn có nghĩa là giám sát full sự hiện diện của các mối nguy từ TP trong TP tại thời điểm tiêu thụ. ATTP không phải là kiểm soát mỗi công đoạn mà là cố gắng tổng hợp của all các bên tham gia vào chuỗi thực phẩm, bao gồm nhà cung cấp thức ăn chăn...