ketoantaichinh

  1. Vinabookkeeping

    Tư vấn Bản tin cập nhật văn bản luật tháng 09 năm 2021

    Bản tin cập nhật văn bản luật tháng 09 năm 2021 Cập nhật các hướng dẫn mới nhất về thuế, kế toán, lao động, đầu tư và các vấn đề liên quan khác trong tháng 09 năm 2021 Thông tư 78 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ Thông tư 80 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế Thuế giá trị gia...
  2. Vinabookkeeping

    Tư vấn Dịch vụ Tư vấn quản lý dòng tiền trong kinh doanh

    Dịch vụ Tư vấn quản lý dòng tiền trong kinh doanh là dịch vụ tư vấn chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp quản trị dòng tiền một cách hiệu quả nhất. Tiền được xem là tối thượng khi nói đến việcquản lý tài chính của một công ty. Sự chậm trễ giữa khoảng thời...