thuegtgt

  1. Vinabookkeeping

    Tư vấn Dịch vụ Tư vấn quản lý dòng tiền trong kinh doanh

    Dịch vụ Tư vấn quản lý dòng tiền trong kinh doanh là dịch vụ tư vấn chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp quản trị dòng tiền một cách hiệu quả nhất. Tiền được xem là tối thượng khi nói đến việcquản lý tài chính của một công ty. Sự chậm trễ giữa khoảng thời...
  2. Vinabookkeeping

    Tư vấn Dịch vụ Lập hồ sơ xin miễn thuế theo Hiệp định thuế

    Dịch vụ Lập hồ sơ xin miễn thuế theo Hiệp định thuế là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp tiết kiệm thuế, tránh nộp trùng thuế. Trong thực tế, việc hiểu và áp dụng các quy định tại các Hiệp định thuế là rất phức tạp và thường không rõ ràng...