tss

  1. Điện cực đo chất rắn lơ lững TSS.jpg

    Điện cực đo chất rắn lơ lững TSS.jpg

    Điện cực đo TSS Model: SmartpH-01S -Khoảng đo: 0-10g/l (Immersion) -Độ chính xác: +/- 2% kết quả -Nhiệt độ hoạt động: 0-85oC Bước sóng cảm biến: 880nm