Có kinh nguyệt sớm hơn 10 ngày đến 15 ngày có sao không?