HotroSaiGon247

Sài Gòn Ơi mang thông tin hỗ trợ người dân: Nhu yếu phẩm gạo, tình nguyện viên, y tế,... Những câu chuyện đẹp, góc nhìn về Sài Gòn.

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.