Tư vấn Mất nhau rồi (Tân cổ cải lương) - Tấn Tài, Lệ thủy - Qúa hay!