Cần bán Ống nhập khẩu phi 457.20x5 3ly 5 ly 9 ly 15 ly