Phòng khám nội tim mạch 70B Thủ Khoa Huân, phan thiết