Quyền sử dụng đất là gì ? Quy định MỚI NHẤT về việc trích khấu hao

lantranhana

Thành viên mới
6/8/18
108
0
16
minoda.vn
VND
Quyền sử dụng đất được xếp vào loại tài sản cố định vô hình đặc biệt. Để trích khấu hao quyền sử dụng đất được chính xác, kế toán cần nắm bắt được những quy định gì??

Đất đai luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm và chú ý. Cũng vì thế mà Nhà nước ta đã cho ra đời cũng như không ngừng hoàn thiện bộ luật đất đai để đảm bảo bảo vệ quyền lợi cũng như các trách nhiệm, nghĩa vụ mà người dân cần tuân theo. Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về quyền lợi khi sử dụng đất là gì cùng các thông tin liên quan khác.

quyền sử dụng đất


Quyền sử dụng đất là gì?
Theo Luật đất đai 2013 định nghĩa thì đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nhà nước theo đó trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất. Luật cũng công nhận quyền sử dụng đất đối với những người sử dụng đất ổn định và quy định về quyền cũng như nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Song song đó, luật cũng đưa ra khái niệm về giá quyền được sử dụng đất là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc hình thành trong giao dịch. Còn giá trị quyền được sử dụng đất là giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng trên một đơn vị diện tích xác định trong một thời gian sử dụng nhất định.

Người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị sử dụng đất, được phép chuyển nhượng quyền được sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước.

6cedc64ebd51470f1e40-1024x685.jpg


Phân loại quyền được sử dụng đất.
Quyền được căn cứ theo chủ thể (là tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân) Lúc này được căn cứ theo ý muốn chủ quan của chủ thể và việc sử dụng đất vào mục đích nào là tùy theo chủ thể quyết định. Những qyết định này cần phải nằm trong giới hạn được cấp có thẩm quyền cho phép.

Quyền được căn cứ vào khách thể (là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp hay chưa sử dụng) Nghĩa là loại đất này được quy định sử dụng vào mục đích nào thì người sử dụng đất phải làm đúng theo mục đích đó. Nếu có sự thay đổi về mục đích sử dụng thì phải báo cho cơ quan có thẩm quyền và phải được cho phép thì mới được thực hiện.

Quyền được căn cứ vào thời gian. Thời gian sử dụng đất có thể là tạm thời hoặc lâu dài, tùy theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Từ đó quyền sử dụng đất của chủ thể cũng được quyết định là tạm thời hay lâu dài.

Quyền được căn cứ theo pháp lý. Có nghĩa là cần căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền khi giao đất, cho thuê mà xác định mục đích sử dụng và để biết là quyền sử dụng ban đầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp trong quyết định hay quyền sử dụng đất thứ hai của người được cho thuê lại, thừa kế.

Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao?
Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 TT45/2013-TT/BTC, một tài sản cố định của doanh nghiệp, cụ thể là quyền sử dụng đất thỏa mãn là tài sản cố định vô hình khi đáp ứng các điều kiện sau:

“Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

– Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.”


Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ vô hình bao gồm:

  • Quyền sử dụng đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất không thời hạn).
  • Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 (01/07/2004) mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm đồng thời thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
Quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ điều kiện là tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp, nhưng lại chưa chắc đã được trích khấu hao, cụ thể Khoản 1 Điều 9 TT45/2013-TT/BTC nêu rõ các TSCĐ không được trích khấu hao bao gồm:

– TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ chưa khấu hao hết nhưng bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, trừ TSCĐ thuê tài chính.

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh…).

– TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Vậy, chúng ta có thể khẳng định: quyền sử dụng đất chỉ được trích khấu hao khi đáp ứng đủ yêu cầu là tài sản cố định vô hình, đồng thời có thời hạn sử dụng đất, hay doanh nghiệp chỉ thực hiện trích khấu hao đối với tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê. Đối với quyền sử dụng đất lâu dài, doanh nghiệp không trích khấu hao do coi là tài sản vĩnh viễn của doanh nghiệp.

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất
1. Xác định nguyên giá
Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất được xác định như sau:

Nguyên giá =Tổng chi phí phát sinh để có quyền sử dụng đất hợp pháp+ Chi phí đền bù, giải phóng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (1)
Hoặc: Nguyên giá = Giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn

(1): Chi phí không bao gồm các chi phí xây dựng công trình trên đất

quyền sử dụng đất


2. Thời hạn trích khấu hao
Căn cứ theo khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ được ban hành cùng với TT45/2013-TT/BTC trước đây, TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất đủ điều kiện trích khấu hao có thời gian trích khấu hao tối thiểu từ 2 năm đến tối đa 20 năm. Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

Cụ thể: tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn trong vòng 18 năm, doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao theo các phương pháp khấu hao thông thường với thời hạn trích tương ứng với thời gian sử dụng đất, trên đây là 18 năm.

3. Phương pháp tính khấu hao
TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thể được trích khấu hao theo một trong các phương pháp sau:

– Phương pháp khấu hao đường thẳng: TSCĐ được trích khấu hao ổn định theo các năm.

– Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
  • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.


Xem tiếp các bài viết khác: https://richnguyen.vn/thu-nhap-chu-dong-hay-thu-dong/
 
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
uadsocial Điều kiện thừa kế quyền sử dụng đất Các dịch vụ khác 0
C Tư vấn Xin giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch tại C.A.O Media Các dịch vụ khác 0
4 Tư vấn Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn hộ chung cư 0
S Tư vấn Những lưu ý trước khi ký Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất Căn hộ chung cư 0
S Tư vấn Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bất động sản khác 0
dinhphuoc2604 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Căn hộ chung cư 0
dinhphuoc2604 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những lưu ý không phải ai cũng biết Căn hộ chung cư 0
CongTyKyThuatHT Quyền sử dụng đất Việt Nam của của người tại nước ngoài Bất động sản khác 0
dinhphuoc2604 Thông tin ban hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 2020 Căn hộ chung cư 0
trankhoaplus Tư vấn Tư vấn thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất Bất động sản khác 0
C Tư vấn Quyền lợi sử dụng mã số mã vạch Các dịch vụ khác 0
C Tư vấn Quyền lợi của sự việc sử dụng camera hành trình dài Các dịch vụ khác 0
Quốc Kiệt Những quyền lợi bạn cần biết khi sử dụng dịch vụ thuê máy photocopy Máy Móc Công Nghiệp 0
Anhdung94 Tư vấn lợi ích của việc sử dụng win bản quyền Các dịch vụ khác 0
M Việc thừa kế quyền sử dụng đất được quy định như nào ? Các dịch vụ khác 0