tuyển dụng kế toán

Bichngochr

Thành viên mới
2/10/23
1
0
1
VND
1. Kiểm tra về các định khoản cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh. 2. Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu số liệu tổng hợp trong nội bộ. 3. Kiểm tra về dữ liệu được ghi trong sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp nhằm cân đối số liệu. 4. Kiểm tra số dư tài khoản cuối kỳ có trùng khớp và hợp lý với báo cáo tài chính chi tiết. 5. Tiến hành hạch toán thu - chi, khấu hao, tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng, công nợ, nghiệp vụ khác. 6. Theo dõi và quản lý công nợ tổng quát của khối văn phòng và toàn công ty, đưa ra các đề xuất về lập dự phòng, xử lý công nợ. 7. In sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo quy định. 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, kỳ, năm và thực hiện giải trí chi tiết các số liệu trong báo cáo. 9. Hướng dẫn hạch toán và tiến hành xử lý đối với các nghiệp vụ kế toán trong MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP doanh nghiệp. 10. Thực hiện thống kế, tổng hợp các số liệu liên quan đến kế toán, tài chính theo yêu cầu. 11. Cung cấp số liệu kế toán cho các đơn vị chức năng, ban giám đốc khi được yêu cầu. 12. Giải trình toàn bộ số liệu kế toán, cung cấp hồ sơ và các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán, thanh tra khi được yêu cầu. 13. Đưa ra các đề xuất hoặc kiến nghị về cải tiến và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, sai sót trong quy trình kế toán. 14. Lưu trữ dữ liệu kế toán công ty theo quy định . Các công việc liên quan theo phân công của Cấp trên.. Gửi hồ sơ về địa chỉ : nguyennguyen22336789@gmail.com
Nhấn để hiện số: 0367824620
 
Chỉnh sửa cuối: