Cần bán VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L Van điện từ Festo chính hãng

Tuyết Ngân

Thành viên mới
24/8/21
521
0
16
VND
Một số dòng van điện từ Festo:
VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B14-M52-MZT-F-1H2L
VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
566449 VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
574347 VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
566448 VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
566450 VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
566451 VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3
566452 VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3
579142 VUVG-B10-B52-ZT-F-1H2L
566491 VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3
573418 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
574367 VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
573417 VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
578875 VUVG-B10-M52-RZT-F-1H2L
566490 VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3
573416 VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L
579155 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1H2L
566492 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3
573419 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L
566493 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3
573420 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L
566494 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3
573421 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L
579159 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1H2L
566487 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3
573410 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L
574364 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3
8031492 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L
573413 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L
566489 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
573412 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L
574366 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P3
8031494 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L
573415 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L
566488 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3
573411 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L
574365 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P3
8031493 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L
573414 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L
8028231 VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
8028232 VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L
579145 VUVG-B14-B52-ZT-F-1H2L
566517 VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3
573484 VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L
579144 VUVG-B14-M52-AZT-F-1H2L
566516 VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
573482 VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
578773 VUVG-B14-M52-MZT-F-1H3L
574379 VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3
573483 VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L
579171 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1H2L
566518 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3
573485 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L
566519 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
573486 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L
566520 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3
573487 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L
579161 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L
566513 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
573476 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L
574376 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
573479 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L
566515 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3
573478 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L
574378 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3
8031518 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L
573481 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L
566514 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3
573477 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L
574377 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1P3
8031517 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L
573480 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L
8028235 VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L
8028236 VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L
579173 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L
578829 VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1
574451 VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3
8031545 VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L
578828 VUVG-B18-M52-MZT-F-1H2L-W1
574450 VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
8031544 VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L
579167 VUVG-B18-M52-RZT-F-1H2L
574449 VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3
8031543 VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L
578830 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1H2L-W1
574452 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
8031546 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L
574453 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3
8031547 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L
574454 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3
8031548 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L
578827 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1H2L-W1
574443 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3
8031537 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L
574446 VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
574354 VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1P3
574362 VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3
566455 VUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
8031466 VUVG-L10-T32U-AT-M5-1R8L
566472 VUVG-L10-T32U-AT-M7-1P3
566464 VUVG-L10-T32U-AZT-M5-1P3
566480 VUVG-L10-T32U-AZT-M7-1P3
574349 VUVG-L10-T32U-MT-M5-1P3
8031469 VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L
574357 VUVG-L10-T32U-MT-M7-1P3
8031481 VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L
574353 VUVG-L10-T32U-MZT-M5-1P3
574361 VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1P3
579149 VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L
566500 VUVG-L14-B52-T-G18-1P3
566509 VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
579150 VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L
566499 VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566508 VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
574371 VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
8031508 VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L
574375 VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
579124 VUVG-L14-M52-MZT-G18-1R8L
579168 VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L
566501 VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3
566510 VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
579125 VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1R8L
566502 VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3
566511 VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3
566503 VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3
566512 VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3
579169 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L
579079 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H3L
566496 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1P3
579086 VUVG-L14-T32C-AT-G18-U-1R8L-N4
566505 VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1P3
574368 VUVG-L14-T32C-MT-G18-1P3
8031504 VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
578833 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1H2L-W1
574372 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
579126 VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1R8L
566498 VUVG-L14-T32H-AT-G18-1P3
566507 VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
574370 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1P3
8031506 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
574374 VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3
566497 VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3
566506 VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3
574369 VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3
8031505 VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L
578832 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1H2L-W1
574373 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1P3
579127 VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1R8L
579165 VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L
578825 VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L-W1
574430 VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
8031533 VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L
574439 VUVG-L18-B52-ZT-G14-1P3
579128 VUVG-L18-B52-ZT-G14-1R8L
578824 VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
574429 VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
☘️Công ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tại Việt Nam
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0931 202 712 (Ms Ngân)
Zalo: 0931 202 712
Email1: hoanganhphuong011@gmail.com
Email2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com
Website: Thiết bị điện tự động công nghiệp
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot#Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien #Module #Thangtu #Xylanh #Vandientu #Cambien #Camera #Bientan #Manhinh #Servo #Driver #cable #HMI #Value #khoidongtu # safetyrelay #bomahoavongquay #PLC #timer #thietbisoiquang #daudodiencuc #EtherCat
Mitsubishi, Beckhoff, Omron, SMC, Festo, Takex, Panasonic, ABB, CKD, Parker, Koyo, Norgren, Keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, Sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, Sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, Phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, Wago, Schneider, Hitachi,
 

Attachments

 • VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L (1).jpg
  VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L (1).jpg
  402.4 KB · Lượt xem: 0
 • VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L (2).jpg
  VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L (2).jpg
  404.1 KB · Lượt xem: 0
 • VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L.jpg
  VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L.jpg
  379.3 KB · Lượt xem: 0
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
natatech012 Cần bán Van điện từ Festo (VUVG-L18-M52-MT-Q10-1L3L) mới nhập khẩu chính hãng giá rẻ Máy Móc Công Nghiệp 0
natatech012 Cần bán Van điện từ (VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3) chính hãng giá rẻ Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP Van điện từ giá tốt | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 | Festo | Hoàng Anh Phương Máy Móc Công Nghiệp 0
D Cảm biến hình ảnh cognex in-sight IS2000M-110-30-L18 Máy Móc Công Nghiệp 0
D Cảm biến hình ảnh cognex in-sight IS2000M-110-30-L18 Máy Móc Công Nghiệp 0
D Cảm biến hình ảnh cognex in-sight 2000 series IS2000M-110-30-L18 Máy Móc Công Nghiệp 0
D Cảm biến hình ảnh cognex in-sight 2000 series IS2000M-110-30-L18 Máy Móc Công Nghiệp 0
D Cảm biến hình ảnh cognex in-sight 2000 series IS2000M-110-30-L18 Máy Móc Công Nghiệp 0
S Cần mua Có khách, cần mua gấp lô L18, lô L20, lô L23, lô L24, lô L25, lô L26, lô L28, Mỹ Phước 3 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua Thiện chí mua nhanh lô L13, lô L14, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, Mỹ Phước 3 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua đất Mỹ Phước 3 lô L13, lô L14, lô L15, lô L16, lô L17, lô L18 giá 10 triệu/m2 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua đất Mỹ Phước 3 lô L16, lô L18, lô L20, lô L22, lô L23, lô L24 giá 10 triệu/m2 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua đất Mỹ Phước 3 lô L16 L17, lô L18, lô L20, lô L22, lô L23 giá 10 triệu/m2 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua gấp lô L15, lô L16, lô L17, lô L18, lô L20, lô L22 Mỹ Phước 3 giá 10 triệu/m2 Đất bán - cho thuê 0
S Cần mua đất Mỹ Phước 3, lô L16, Lô L17, lô L18, lô L20, lô L22, lô L23, lô L24 giá 10 triệu/m2 Đất bán - cho thuê 0