Cần bán VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 Van Festo chính hãng

Tuyết Ngân

Thành viên mới
24/8/21
412
0
16
VND
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16 (1002502)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16-EX4 (3539180)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V (3539178)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16 (3535643)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16 (3539745)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3-EX4 (3540148)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5 (1002532)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16 (1002503)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16-EX4 (3539181)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C (3539179)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16 (3535644)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20 (3538842)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20 (1002515)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20-EX4 (3539749)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-H3B1-50-6 (1002542)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6 (3539929)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-50-6 (1002558)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8 (1002560)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7 (1002540)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4B2T-50-7 (3539818)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 (1002554)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10 (1002556)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16 (1002534)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4B2T-50-40 (3539722)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40 (1002546)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10 (1002538)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10 (3539785)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10 (1002550)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22 (1002552)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3 (1002544)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3 (3540144)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-50-3 (1002562)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5 (1002564)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16 (1002536)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20 (3539747)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4V4T-50-20 (1002548)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4ANT-80-12 (3540276)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4 (3540145)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4 (1002522)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4-EX4 (3540147)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12 (1002531)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V (3536786)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9 (3539817)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9 (1002553)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16 (1002555)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N12-120-H3B1-50-16 (1002533)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4B2T-50-40 (3539721)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16 (1002545)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16 (1002537)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16 (3539784)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16 (1002549)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-80-16 (1002551)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4 (1002543)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4 (3540143)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4 (1002561)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12 (1002563)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N34-160-H3B1-50-16 (1002535)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16 (3539746)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-16 (1002547)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6 (1002509)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6-EX4 (3539370)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C (3539368)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3ALT-80-8 (3535825)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6 (3535721)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 (3540250)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6 (3539927)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6 (1002521)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6-EX4 (3539931)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 (1002530)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7 (1002507)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7-EX4 (3539354)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12 (3535712)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7 (3535689)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10 (3540818)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7 (3539816)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-16 (1002527)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V (3536711)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V (3536686)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16 (1002500)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1-50-16-EX4 (3539021)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V (3538869)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16 (3535619)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4B2T-50-40 (3539719)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16 (1002512)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4 (3539024)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V (3536502)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V (3536819)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 (1002504)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16-EX4 (3539249)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V (3539247)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-M1-H3B1T-50-16 (3535664)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16 (3539782)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16 (1002516)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16-EX4 (3539786)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16 (1002525)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4ANV-80-V (3536677)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V (3536659)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V (3540796)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4 (1002510)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4-EX4 (3540292)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16 (3536435)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4 (3535837)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16 (3540768)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3B1T-50-10 (3535665)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22 (3540198)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4B2T-50-10 (3539783)
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10 (1002517)
☘️Công ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tại Việt Nam
Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:
- Hàng chính hãng
- Mới 100%
- Bảo hành 12 tháng
- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1
- Giá thành cạnh tranh trên thị trường
- Hậu mãi sau mua hấp dẫn
- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng
- chuyên nghiệp
- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc
☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel: 0931 202 712 (Ms Ngân)
Zalo: 0931 202 712
Email1: hoanganhphuong011@gmail.com
Email2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com
Website: Thiết bị điện tự động công nghiệp
#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot#Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien #Module #Thangtu #Xylanh #Vandientu #Cambien #Camera #Bientan #Manhinh #Servo #Driver #cable #HMI #Value #khoidongtu # safetyrelay #bomahoavongquay #PLC #timer #thietbisoiquang #daudodiencuc #EtherCat
Mitsubishi, Beckhoff, Omron, SMC, Festo, Takex, Panasonic, ABB, CKD, Parker, Koyo, Norgren, Keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, Sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, Sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, Phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, Wago, Schneider, Hitachi,
 

Attachments

 • VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 (1).jpg
  VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 (1).jpg
  407.6 KB · Lượt xem: 0
 • VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 (2).jpg
  VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 (2).jpg
  368.4 KB · Lượt xem: 0
 • VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16.jpg
  VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16.jpg
  398.8 KB · Lượt xem: 0
Người đăng Tin liên quan Chuyên mục Trả lời Thời gian
natatech012 Cần bán van khí nén festo (VZXF-L-M22C-MA-G1-230-H3B1-50-16) mới chính hãng giá rẻ Máy Móc Công Nghiệp 0
natatech012 Cần bán van khí nén festo (VZXF-L-M22C-MA-G1-230-H3B1-50-16) mới chính hãng giá rẻ Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 | Van Festo giá tốt tại HAP Máy Móc Công Nghiệp 0
Mrs Yen-HAP VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16 | Van Festo | Hoàng Anh Phương Máy Móc Công Nghiệp 0
Tuyết Ngân Cần bán PT124B-121-50MPa-M14-230/460 Cảm biến áp suất ZHYQ nhập khẩu giá tốt Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0
X Khung backdrop ngoài trời 230×230, 230×300, 230×380 Các dịch vụ khác 0
T DS40HF-230 Thiết bị Cắt sét & Lọc nhiễu RFI Type 2 Máy Móc Công Nghiệp 0
T Cần bán Chung cư Ruby Tower Thanh Hoá. Thanh toán 230 nhận nhà. Tặng ngay 28Tr Tân Gia Căn hộ chung cư 0
T DS44VGS-230 Chống sét Type 2+3 cho nguồn điện 3 pha 100kA Máy Móc Công Nghiệp 0
X Khung backdrop khung sắt tháo rời lắp ghép 230×230, 230×300 Các dịch vụ khác 0
T PDS44VG-230 Tủ chống sét 3 pha Type 2+3 công nghệ VG-40kA/160kA Máy Móc Công Nghiệp 0
T PDS42VG-230: Tủ chống sét Type 2+3 cho nguồn 1 pha công nghệ VG Máy Móc Công Nghiệp 0
zenvodanh Cần bán Case Gaming KA-230 VSPTECH mặt trước lưới, bên hông trong suốt chính hãng - Chưa Fan Máy tính để bàn 0
L Cần bán Bán nhà đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, giá 230 tỷ Nhà bán - cho thuê 0
Điện Máy Nhật Văn quốc Đàn organ Casio CTK 230 hàng nội địa Nhật Điện Tử-Điện Lạnh-Gia Dụng 0