Kết quả tìm kiếm

  1. blogsvbee

    Marketing terminology is easy to confuse

    In Marketing there are many pairs of phrases that many people are confused about. In this article, let's learn the most misleading pairs of marketing terms with Vbee! 1. Digital Marketing and Online Marketing Digital Marketing and Online Marketing Digital Marketing is a way of marketing using...
  2. blogsvbee

    Ứng dụng công nghệ trong kinh doanh

    Công nghệ và kinh doanh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại có tác dụng bổ trợ cùng phát triển. Là một trong những lĩnh vực tiên phong và thúc đẩy các ngành khác, công nghệ đang giữ vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống. Ngày nay, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng...