Kết quả tìm kiếm

 1. namduongsteel

  Cần bán Steel. Thép ống đúc phi 159x5ly, 11ly, 12.7ly, 160x9ly, 12ly, 36ly, 168.3x15ly, 16ly, 22ly, 23ly, 24ly, 25ly, 25.5ly, 34ly, 178x13ly, 180x21ly, 26ly

  Thép ống đúc phi 159 x 5.0ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 159 x 11.0ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 159 x 12.7ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 160 x 9.0ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 160 x 12.0ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 160 x 36.0ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 168.3 x 15.0ly x 6 - 12m Thép ống...
 2. namduongsteel

  Cần bán Thép ống đúc phi 83x14ly, 83x15ly, 83x16ly, 245x9.53ly, 245x12.7ly, 76x4.2ly, 76x16.5ly

  Thép ống đúc phi 83x14ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 83x15ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 83x16ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 245x9.53ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 245x12.7ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 76x4.2ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 76x16.5ly x 6 - 12m Thép hộp 50 x 50 x 5.0ly x 6m Thép...
 3. namduongsteel

  Cần bán Steel. Thép ống đúc phi 51x5ly, 10ly, 73x10ly, 76x4ly, 80x10ly, 83x12.5ly, 127x5ly, 127x15ly, 133x6ly, 135x20ly, 135x35ly, 152x10ly, 168x5ly, 178x10ly

  Thép ống đúc phi 51 x 5ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 51 x 10ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 73 x 10ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 76 x 4ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 80 x 10ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 83 x 12.5ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 127 x 5ly x 6 - 12m Thép ống đúc phi 127 x 15ly x...