Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tư vấn Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Theo Nghị Định 44

    VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ THÔNG BÁO ( V/v: Mở các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động) – Căn cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016 – Căn cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai...