Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 11/12/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp...
 2. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng ( scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 11/12/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp...
 3. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 6/11/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất...
 4. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 6/11/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất...
 5. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 6/11/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất...
 6. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 6/11/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất...
 7. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM (SCM for SMEs) Khai giảng : 6/11/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất...
 8. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 9. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 10. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 11. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 12. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 13. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 14. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 15. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 16. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 17. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng (scm for smes)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 18. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng - 0912463863

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 19. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng - 0912463863

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SCM for SMEs) Khai giảng : 2/10/2015 Quản trị chuỗi cung ứng dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý trong quá trình kinh doanh, cải thiện chất lượng sản phẩm và các dịch vụ làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả của các doanh nghiệp. Tất cả...
 20. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 21. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng - 0912463863

  Chương trình đào tạo QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM)- khai giảng 24/8/2015 Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ...
 22. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng - 0912463863

  Chương trình đào tạo QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM)- khai giảng 24/8/2015 Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ...
 23. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG 11/8/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành Anh...
 24. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG 11/8/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành Anh...
 25. H

  Quản trị chuỗi cung ứng -0912463863

  Chương trình đào tạo QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc...
 26. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam- 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG 11/8/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành Anh...
 27. H

  Học quản trị chuỗi cung ứng - 0912463863

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển...
 28. H

  Đào tạo quản trị chuỗi cung ứng (scm )

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển...
 29. H

  Đào tạo quản trị chuỗi cung ứng(scm)

  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SCM) Đơn vị đào tạo: Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được ITC - Trung tâm thương mại quốc tế, tổ chức quan trọng của Liên Hiệp Quốc về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực xúc tiến và phát triển...
 30. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 06/07/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều...
 31. H

  Diễn đàn hải quan- thông tư 38/2015/tt-btc

  HỆ THỐNG NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC VÀ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC PHÁT SINH TẠI DOANH NGHIỆP Ban giảng huấn: CHUYÊN GIA CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: -Chương trình Tập trung giải quyết vướng mắc thực tế trên các tình huống của doanh nghiệp khi áp dụng Thông...
 32. H

  Diễn đàn hải quan- trọng tâm thông tư 38/2015/tt-btc

  HỆ THỐNG NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC VÀ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC PHÁT SINH TẠI DOANH NGHIỆP Ban giảng huấn: CHUYÊN GIA CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH: -Chương trình Tập trung giải quyết vướng mắc thực tế trên các tình huống của doanh nghiệp khi áp dụng Thông...
 33. H

  Diễn đàn hải quan -trọng tâm thông tư 38/2015tt-btc

  Lịch Diễn đàn Hải quan tháng 05/2015 “Hệ thống lại những thay đổi quan trọng và giải đáp vướng mắc sau 2 tháng áp dụng Thông tư 38/2015/TT-BTC về quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa gia...
 34. H

  Diễn đàn hải quan - trọng tâm thông tư 38/2015/tt-btc

  Lịch Diễn đàn Hải quan tháng 05/2015 “Hệ thống lại những thay đổi quan trọng và giải đáp vướng mắc sau 2 tháng áp dụng Thông tư 38/2015/TT-BTC về quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa gia...
 35. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam- 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 04/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 36. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam- 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 04/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 37. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam- 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 04/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 38. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 04/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 39. H

  Nghị định 05/2015/nđ-cp hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

  KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP Ngày 12/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động số 05/2015/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3...
 40. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 41. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 42. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 43. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 44. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 45. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2015 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều hành...
 46. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng : 19/01/2015 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (08)66 853 118 – 0912 463 863- Fax...
 47. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng : 19/01/2015 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (08)66 853 118 – 0912 463 863- Fax...
 48. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912463863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng : 19/01/2015 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (08)66 853 118 – 0912 463 863- Fax...
 49. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng : 19/01/2015 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463 863- Fax...
 50. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912463863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463 863- Fax: (848) 08 08 7116 Lợi...
 51. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam- 0912463863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463 863- Fax: (848) 08 08 7116 Lợi...
 52. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 –...
 53. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM...
 54. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 15/12/2014 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều...
 55. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 15/12/2014 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều...
 56. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHAI GIẢNG NGÀY 15/12/2014 Nhằm giúp doanh nghiệp tại Việt Nam vượt qua các rào cản thương mại và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn trên thế giới, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội điều...
 57. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM...
 58. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912463863

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM...
 59. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP...
 60. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP...
 61. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc- hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Học phí ưu đãi giảm 60% trong tháng 12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP...
 62. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463 863- Fax...
 63. H

  Quản trị kinh doanh anh quốc - làm doanh nhân dễ hay khó ?

  Làm doanh nhân dễ hay khó?. Đây không phải là một câu hỏi mới nhưng luôn mang tính thời sự đối với tất cả những ai có khát vọng muốn trở thành doanh nhân. Ngày nay, trong nền kinh tế hòa nhập toàn cầu, vai trò của các doanh nhân ngày càng được đánh giá cao. Thông qua các phương tiện thông tin...
 64. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 65. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 66. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 67. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 68. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 69. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 70. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 71. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 72. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 73. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 74. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 75. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 76. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vhvl

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 77. H

  Làm doanh nhân dễ hay khó ?

  Làm doanh nhân dễ hay khó?. Đây không phải là một câu hỏi mới nhưng luôn mang tính thời sự đối với tất cả những ai có khát vọng muốn trở thành doanh nhân. Ngày nay, trong nền kinh tế hòa nhập toàn cầu, vai trò của các doanh nhân ngày càng được đánh giá cao. Thông qua các phương tiện thông tin...
 78. H

  Học quản trị kinh doanh tại việt nam - hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 79. H

  Học quản trị kinh doanh- làm doanh nhân dễ hay khó

  Làm doanh nhân dễ hay khó?. Đây không phải là một câu hỏi mới nhưng luôn mang tính thời sự đối với tất cả những ai có khát vọng muốn trở thành doanh nhân. Ngày nay, trong nền kinh tế hòa nhập toàn cầu, vai trò của các doanh nhân ngày càng được đánh giá cao. Thông qua các phương tiện thông tin...
 80. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 81. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 82. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 83. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 84. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 85. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 86. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 87. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc -hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT: (848) 08 08 7111 – 0912 463...
 88. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 89. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam - 0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 90. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -0912 463 863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 91. H

  Ngành quản trị kinh doanh quốc tế - hệ vừa học vừa làm

  Tuyển sinh HỆ VỪA HỌC VỪA LÀMCHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VĂN BẰNG ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Khai giảng: 15/09/2014 và 15/12/2014 Địa điểm học: Lầu 4 Tòa nhà Ban Tuyên Giáo số 79 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 6, Q.3, TP. HCM ĐT:(848) 08 08 7111 – 0912 463...
 92. H

  Qtkd anh quốc tại việt nam - đưa doanh nghiệp vào lớp học

  HIỆP HỘI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ANH QUỐC. ABE TẠI VIỆT NAM – ĐƯA DOANH NGHIỆP VÀO LỚP HỌC. “Dù không ở nước ngoài nhưng tôi có thể tốt nghiệp trong tay bằng Quản trị Kinh Doanh Quốc tế ngay tại Việt Nam. Chương trình ABE cho tôi một phương pháp học tập mới với môi trường năng động đầy sáng...
 93. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam -091 246 3863

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 94. H

  Đào tạo quản trị kinh doanh quốc tế

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...
 95. H

  Học quản trị kinh doanh anh quốc tại việt nam

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ABE LIÊN THÔNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM Đây là mục tiêu chính của ABE cùng các chuyên gia cố vấn cao cấp tư vấn nhằm giúp các bạn trẻ có định hướng tốt cho tương lai của mình. ABE là một tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp bằng của Tổ chức các nhà Quản...