atlantic yên phong

  1. Atlanitc Yên Phong

    Tổng khai giảng các lớp tại Atlantic Yên Phong

    ATLANTIC YÊN PHONG KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRUNG-HÀN-ANH THÁNG 7 : TIẾNG TRUNG: - SƠ CẤP 1: THỨ 3,5 (18H-19H30) - SƠ CẤP 2: THỨ 4,6 (18H-19H30) - SƠ CẤP 3: THỨ 2,6 (18H-19H30) TIẾNG HÀN: - SƠ CẤP 1: THỨ 3,5 (19H30-21H) - SƠ CẤP 2: THỨ 2,6 (18H-19H30) - SƠ CẤP 3: CHỦ NHẬT (15H-18H) TIẾNG ANH: - CƠ...