quy hoạch đất

  1. L

    Tư vấn Nằm trong diện quy hoạch nhà đất có được quyền bán?

    Muốn chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất thì phải có đủ các điều kiện. Hiện nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc diện quy hoạch nhà đất. Muốn bán đất nhưng có thắc mắc: Đất nằm trong diện quy hoạch nhà đất có được quyền bán? Đất trong diện quy hoạch vẫn được phép mua bán? Theo...