rain box

  1. Thủy Việt

    Kärcher Rain Box Hệ thống tưới Kärcher Rain System™

    Kärcher Rain Box là bộ phát động xuất sắc để tưới vườn hiệu quả, tiết kiệm và theo nhu cầu. Kärcher Rain Box chứa đầu nối vòi G1 với chuôi nối G3 / 4 để kết nối sở hữu vòi phun, hai khớp nối, 1 bộ lọc, ống Kärcher Rain System® dài 15 m (bao gồm ống đầu vào và để đính kèm vòng đệm), ống nối dài...