xét nghiệm

  1. H

    phòng xét nghiệm ở hà tĩnh

    Phòng xét nghiệm Hà Tĩnh là nơi thực hiện các xét nghiệm về sinh học, vi khuẩn, vi rút, miễn dịch… Ngoài ra, còn có thể là nơi thực hiện những xét nghiệm khác liên quan với bệnh phẩm từ người. Cho mục đích cung cấp những thông tin về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh. Mặt khác, phòng xét nghiệm...